• Met ingang van 1 januari 2016 is het Cultuurfonds Strijp-S gestopt.  Het Cultuurfonds was een tijdelijk fonds, vooral bedoeld om het kwartiermaken op Strijp-S te ondersteunen en überhaupt mogelijk te maken.

  Na 8 jaren van succesvol ondersteunen moet het mogelijk zijn dat initiatieven op Strijp-S blijvend hun plek vinden. Tegen deze achtergrond worden subsidieaanvragen niet meer in behandeling genomen.

  Het bestuur.


   

  CULTUURFONDS STRIJP-S

  1.1 OVER HET FONDS

  “Het Cultuurfonds Strijp-S verleent financiële ondersteuning aan initiatieven, die bijdragen aan het culturele klimaat van Eindhovens nieuwe creatieve hart: Strijp-S.”

  Hart voor het creatieve hart
  Het Cultuurfonds Strijp-S is een jong fonds, opgericht in 2008. Het is een initiatief van een aantal partijen die betrokken zijn bij de herontwikkeling van Strijp-S, het voormalige Philips-terrein in Eindhoven:

  De gemeente Eindhoven
  VolkerWessels
  Spoorzone B.V
  Woonbedrijf
  Trudo

   

  1.2 DOELSTELLINGEN

  Het Cultuurfonds Strijp-S is een belangrijk instrument met betrekking tot de branding van het gebied Strijp-S. Het fonds heeft niet als ultiem doel om Cultuur op Strijp-S te versterken of de culturele basisinfrastructuur in Eindhoven te versterken. Het is de doelstelling van het fonds om via cultuur en culturele uitingen (activiteiten en instituten) bij te dragen aan de nationale en internationale bekendheid van Strijp-S. Dit geldt niet alleen in kwalitatieve zin, maar ook in kwantitatieve zin.

  Het is de ambitie om het hele jaar een programma met toonaangevende activiteiten op Strijp-S te hebben. Strijp-S als creatief hart, moet continu tot de verbeelding spreken.

  Strijp-S komt in een nieuwe fase waarin het meer bezoekers, bewoners en ondernemers kan ontvangen en huisvesten. Naast een groeiend aantal bezoekers, blijven creativiteit en technologie belangrijke kernwaarden die terug moeten komen in activiteiten en instituten/organisaties. Naast het grote publiek moet Strijp-S ook voor de zogenoemde "innovators" interessant blijven.

  Subdoelstellingen

  - De vorming en versterking van de identiteit van Strijp-S.
  - Het verdiepen van de betekenis van Strijp-S als banier van Brainport.
  - Het bevorderen van de (inter)nationale bekendheid van Strijp-S.
  - De herontdekking van de nieuwe inhoud en context van het industrieel erfgoed.
  - Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor nieuwe bewoners en gebruikers op Strijp-S.
  - Stimuleren van broedplaatsen en spannende culturele initiatieven die op innovatieve wijze prikkelen en grenzen verleggen.

   

 • Visie

  Wij verwijzen u hiervoor naar het 'Cultuurfonds Strijp-S Visiestuk 2014' welke u terug kunt vinden onder 'Downloads'.

  Het cultuurfonds kent drie varianten:

  • startsubsidie
  • activiteitensubsidie
  • krediet

  Het krediet wordt verstrekt voor de periode van 2 jaar. Gedurende deze periode is geen rente verschuldigd. Na twee jaar gaat de aflossingsperiode in. Dan wordt er rente berekend over de (restant) hoofdsom. Het rentetarief wordt afgeleid van dat van bedrijfskredieten met een looptijd van 5 jaar zonder risico-opslag. In principe geldt een aflossingsperiode van 3 jaar.

  De omvang van het fonds

  Het Cultuurfonds heeft jaarlijks €450.000 te besteden. Een groot deel van dit bedrag wordt jaarlijks gereserveerd voor de Dutch Design Week, het STRP festival en Glow-S. Het restant wordt ingezet op nieuwe, innovatieve initiatieven. Het bestuur legt daarbij de nadruk op urban sports/culture.

   

  1.3 VOORBEELDEN

  Het nieuwe stadshart Strijp-S heeft alles in zich om Eindhoven landelijk en internationaal te positioneren als stad van innovatie, technologie en kunst, design en cultuur. Initiatieven en activiteiten die het Cultuurfonds Strijp-S wil ondersteunen, dragen bij aan die positionering. Ze geven het creatieve hart van Brainport bekendheid, trekken bezoekers, inspireren, getuigen van vernieuwende visies, openen nieuwe perspectieven, stimuleren een open houding naar andere opvattingen, andere denkwijzen …

 

Verleden

Strijp-S ontstond in 1891, toen Gerard Philips naast het spoor een gloeilampenfabriekje startte. Tien jaar later behoorde zijn bedrijf tot de top van de Europese gloeilampenfabrikanten. De groei van Philips leidde in 1914 tot de oprichting van een onderzoekslaboratorium om "natuur- en scheikundige verschijnselen te bestuderen" en nieuwe producten te ontwikkelen: het NatLab. Hier was Albert Einstein te gast. Hier sprak koningin Wilhelmina in 1927 haar landgenoten in Oost- en West-Indië toe, in de eerste radiorede via een kortegolfzender.

Ontwikkeling

Strijp-S moet zichzelf opnieuw uitvinden. Philips trekt zich gefaseerd terug uit dit gebied en de gebouwen en terreinen krijgen een andere bestemming. Een aantal panden is als Rijksmonument aangemerkt: het bekende Klokgebouw, Anton en Gerard, de drie witte fabrieksgebouwen van De Hoge Rug en het Veemgebouw met zijn kenmerkende afgeronde hoeken. Ander industrieel erfgoed dat bewaard blijft en een nieuwe bestemming heeft gekregen, bestaat uit het Glasgebouw, delen van het NatLab, het Ketelhuis en de Machinekamer. Deze omgeving, waar zoveel uitvindingen het daglicht zagen, is straks wederom bakermat voor creatieve ontwikkelingen en innovaties. Strijp-S is het creatieve hart van de regio Eindhoven geworden.

 

Kunst en cultuur, technologie en design

In 2020 zijn op het voormalige Philips-terrein 2.500 tot 3.000 woningen gerealiseerd, 90.000 m² kantoorruimte, 30.000 m² cultuur, winkels en horeca en nog eens 30.000 m² wacht op een nadere invulling. Strijp S wordt het tweede stadshart van Eindhoven. De oude imposante fabrieksgebouwen maken zich op voor een nieuwe bestemming, nieuwe spraakmakende gebouwen zorgen voor een aanvulling en verrijking van het gebied. Strijp S is een stedelijke, inspirerende omgeving waarin kunst en cultuur, design en technologie een dragende rol spelen. De creatieve stad waar Eindhoven invulling gaat geven aan haar ambities.

 

Meer informatie over Strijp-S vindt u op www.StrijpS.nl

 
 • ORGANISATIE

  3.1 BESTUUR

   

  Het Cultuurfonds Strijp-S is een stichting, met een bestuur dat gevormd wordt door vertegenwoordigers van partijen die in het fonds deelnemen.

  Mevrouw ir. de Boer | Voorzitter
  directeur/bestuurder Woonbedrijf

  De heer A.H.M. de Koning
  statutair directeur Spoorzone BV
  directeur de Koning Beleggingen BV
  directeur Integrale Projecten VolkerWessels
  lid groepsdirectie VolkerWessels

  De heer R.F.P.M. Beijnsberger
  lid directieraad gemeente Eindhoven

  De heer drs. A.A.M. Aussems MRE MFE MMO
  directeur/bestuurder Trudo

   

   

   Data bijeenkomsten Bestuur Cultuurfonds 2014

  Woensdag, 14 januari 2015 / Fysiek: 15.30-17.00 uur
  Woensdag, 11 februari 2015 / Schriftelijk
  Woensdag, 11 maart 2015 / Schriftelijk
  dinsdag, 07 april 2015 / Fysiek: 10.00-11.30 uur
  Woensdag, 13 mei 2015 / Schriftelijk
  Woensdag, 10 juni 2015 / Schriftelijk
  woensdag, 08 juli 2015 / Fysiek: 15.30-17.00 uur

  juli/augustus  vakantie

  Woensdag, 16 september 2015 / Schriftelijk
  Woensdag, 14 oktober 2015 / Schriftelijk
  Woensdag, 18 november 2015 / Fysiek: 15.30-17.00 uur
  Woensdag, 16 december 2015 / Schriftelijk

  kerstvakantie

  Woensdag 20 januari 2015 / Schriftelijk

  Download jaarverslagen

  Cultuurfonds Strijp-S jaarverslag 2013

  Cultuurfonds Strijp-S jaarverslag 2013 medio 2013

   

  De leden van het Cultuurfonds ontvangen geen vergoeding voor de verrichtingen voor het Cultuurfonds.

 • 3.2 DIRECTIE

  Voor de operationele uitvoering kent het fonds een klein, efficiënt werkapparaat, dat bestaat uit een directeur en secretariële ondersteuning. Deze directie, die uiteraard verantwoording aflegt aan het bestuur, handelt aanvragen af en ondersteunt het bestuur bij het werven van fondsmiddelen.

  De heer J. Hock
  Directeur Strijp-S

  secretariele ondersteuning
  Stichting Trudo
  info@cultuurfondsstrijp-s.com

   

  3.3 ADVIESRAAD

  De adviescommissie beoordeelt in eerste instantie in hoeverre een aanvraag daadwerkelijk bijdraagt aan de gewenste positionering van Strijp-S. Vervolgens brengt de adviescommissie een advies uit aan het bestuur. Dit advies is niet bindend.

   

  De adviescommissie bestaat uit leden die ieder op hun eigen vakgebied over relevante expertise beschikken. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen en naar leden die inhoudelijk een binding hebben met Strijp-S.

   

  Rooster van Aftreden

  Overeenkomstig de statuten wordt een commissielid door het bestuur voor 4 jaar benoemd en kan een commissielid ten hoogste één keer worden herbenoemd.

   

   

 • Adviescommissie

  De heer Mons de Goede
  Programmeur Parktheater Eindhoven
  Programmeur theater De Hofnar Valkenswaard.

  De heer Detlef La Grand
  Co-creatie en open innovatie adviseur WOID
  Wijst de weg op het interactieve pad en ontwikkelt concepten, zoals Swaip voor de genetwerkte wereld.
  Founder Swaip, digitale kennisomgeving voor professionals
  Lid Founded by All, Creative Business Hub

  Mevrouw Marleen Hartjes
  Coördinator Special Guests en public mediation Van Abbemuseum
  Gespreksleider Museum De Pont
  Gastcurator Kelderman en Van Noort
  Independent curator
  Beeldend kunstenaar

  Mevrouw Anne Kleinbloesem
  Creative director / eigenaar BAAS_KLEINBLOESEM Interieurontwerp

  De heer Ties van de Werff
  Lecturer / promovendus Faculty Arts & Social Sciences, Universiteit Maastricht
  Bestuurslid / medeoprichter sociaal ontwerpcollectief Stichting Tante Netty (Eindhoven)

   

  Data bijeenkomsten Adviescommissie 2014: 15.30-17.00 uur

  Maandag, 26 januari 2015
  Maandag, 23 februari 2015
  Maandag, 23 maart 2015
  Maandag, 20 april 2015
  Dinsdag, 26 mei 2015
  Maandag, 22 juni 2015

  juli vakantie

  Maandag, 31 augustus 2015
  Maandag, 28 september 2015
  Maandag, 02 november 2015
  Maandag, 30 november 2015

  kerst vakantie

  DEADLINE AANLEVEREN STUKKEN

  Uiterlijk 3 weken voordat de Adviescommissie bij elkaar komt.

   

  De commissieleden van het Cultuurfonds ontvangen geen vergoeding voor de verrichtingen voor het Cultuurfonds.

 
 
 
 • AANVRAAG

  7.1 PROCEDURE

  Uw aanvraag voor een bijdrage vanuit het Cultuurfonds Strijp-S wordt pas in behandeling genomen, als wij alle gevraagde informatie hebben ontvangen. Wij nemen alleen aanvragen in behandeling die passen binnen de doelstellingen van het fonds. Lees daarom de criteria zorgvuldig door.

  Om een verzoek om financiële steun bij het Cultuurfonds Strijp-S in te dienen, maakt u gebruik van een aanvraagformulier. Vergeet niet om alle gevraagde bijlagen bij te sluiten.
  Het aanvraagformulier kunt u vinden bij downloads.

   

  7.2 CRITERIA VOORWAARDEN

  Het Cultuurfonds Strijp-S verleent financiële steun aan concreet afgebakende activiteiten en initiatieven die de betekenis, de bekendheid en/of het klimaat van Strijp-S ten goede komen. Bij de toetsing van aanvragen hanteert het fonds heldere donatiecriteria. De adviesraad van het Cultuurfonds toetst de aanvragen; het bestuur besluit of een aanvraag al dan niet in aanmerking komt voor een donatie.

  Aan de hieronder vermelde voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.

  Algemeen
  • De activiteit dient plaats te vinden in een van de gebouwen of in de openbare ruimte van Strijp-S.
  • De activiteit heeft een openbaar karakter.
  • Een subsidieverzoek kan nooit ná de realisatie van het project worden ingediend.
  • Niet volledige of niet correcte aanvragen worden niet in behandeling genomen.
  • Een toegekende bijdrage wordt verstrekt op voorwaarde dat de cofinanciering bijdragen van derden ook worden gerealiseerd. Dus als de inkomsten van derden lager zijn, zal de bijdrage van het Cultuurfonds ook lager zijn.
  • Na realisatie van het project / activiteit dient na uiterlijk 2 maanden de verantwoording volgens de richtlijnen van het Cultuurfonds ingediend te worden (zie downloads).
  • Men dient een bewijs (link site of poster) met de verantwoording mee te sturen, waarop het logo van het Cultuurfonds staat en duidelijk is dat het Cultuurfonds co-financier/sponsor is.

   

 • De voorwaarden waaronder de subsidie of het krediet wordt verstrekt
  • Verzoeken met projecten die gaan plaatsvinden binnen een kortere termijn dan de 3 maanden, nemen we in behandeling. Maar we kunnen geen garantie geven voor een tijdige besluitvorming.
  • De totaal toegekende subsidie bedraagt nooit meer dan 40% van de totale kosten waarop de aanvraag betrekking heeft met een maximum van € 50.000,-.
  • Er worden maximale subsidies toegekend en deze zullen naar rato naar beneden worden bijgesteld als de inkomsten van derden (sponsoring, horeca en toegang) lager zijn dan begroot.
  • Indien er sprake is van een wijziging van het plan of begroting, dan moet het gewijzigde plan/begroting worden voorgelegd aan het Bestuur Cultuurfonds en akkoord worden bevonden.
  • Over de terugbetaling van een eventueel toegekend krediet worden afspraken vastgelegd in de leningsovereenkomst die bij de toekenning wordt opgemaakt.
  • Voor bedragen tot € 5.000,- moet een verantwoording worden geleverd en kan er steekproefsgewijs worden gecontroleerd op een gedetailleerder niveau.
  Voor bedragen tussen € 5.000,- en € 25.000,- moet een verantwoording met achterliggende stukken worden gegeven.
  Voor bedragen boven de € 25.000,- is een verantwoording en een accountantsverklaring nodig.
  • Indien het totale bedrag aan subsidie niet aangewend is voor het doel waarvoor het aangevraagd is, dan wordt de subsidie teruggevorderd.
  • Het Cultuurfonds financiert tekorten. Indien het saldo/resultaat van het evenement positief is, zal de bijdrage van het fonds naar rato naar beneden worden bijgesteld.
  • Na de realisatie van het project/de activiteit volgt op basis van een compleet ingevuld verantwoordingsformulier, een definitieve beschikking.
  • Indien er malversaties geconstateerd worden, zal het volledige bedrag worden teruggevorderd.

  Aanvraag
  • De aanvrager kan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zijn.
  • De aanvrager hoeft niet woon- of werkachtig in Eindhoven te zijn.
  • Een aanvraag kan slechts betrekking hebben op één project.
  • Verzoeken met projecten die gaan plaatsvinden binnen een kortere termijn dan de 3 maanden, nemen we in behandeling. Maar we kunnen geen garantie geven voor een tijdige besluitvorming.
  • Een subsidieverzoek kan alleen worden ingediend door het formulier van het Cultuurfonds Strijp-S in te vullen. Het bestaat uit de volgende onderdelen.
  - Inhoudelijk plan.
  - Beschrijving van het organisatorische plan van aanpak.
  - Begroting en dekkingsplan.
  - Communicatieplan.

  Het aanvraagformulier kunt u vinden bij downloads.

  7.3 BEROEP

  Het besluit van het bestuur van het Cultuurfonds Strijp-S is bindend. Er bestaat geen mogelijkheid om hiertegen in beroep te gaan.

 

A.Voor bedragen tot € 5.000 geldt
Er dient een verantwoording te worden aangeleverd met specificatie/brugstaten van de individuele posten op de verantwoording (bijlage 1 en 3 invullen van het Verantwoordingsformulier). Er kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd op een gedetailleerder niveau.

B. Voor bedragen vanaf € 5.000 tot € 25.000 geldt
Er dient een verantwoording te worden aangeleverd met specificatie/brugstaten van de individuele posten op de verantwoording (bijlage 1, 2 en 3 invullen van het Verantwoordingsformulier).

C. Voor bedragen vanaf € 25.000 geldt
Er dient een verantwoording te worden aangeleverd met specificatie/brugstaten van de individuele posten op de verantwoording (bijlage 1, 2 en 3 invullen van het Verantwoordingsformulier).

Er dient een controleverklaring van een accountant te worden aangeleverd.
Deze controleverklaring dient betrekking te hebben op het gesubsidieerde project.
(Een controleverklaring gebaseerd op de jaarrekening volstaat niet.)
Het verantwoordingsformulier vindt u bij de downloads.

 

 

 

 

part-volkerwessel

 

part-woonbedrijf

 

 
 

Wanneer moet een aanvraag zijn ingediend?
Verzoeken met projecten die gaan plaatsvinden binnen een kortere termijn dan de 3 maanden, nemen we in behandeling. Maar we kunnen geen garantie geven voor een tijdige besluitvorming.

Hoe lang duren besluiten over aanvragen?
De aanvrager ontvangt binnen 2 weken na de bestuursvergadering een bericht van toekenning of afwijzing.

Wie zitten er in de adviescommissie?
De leden staan vermeld onder de adviescommissie.

Hoe kan documentatie worden aangeleverd?
Aanvraagformulieren kunt u via onze site downloaden. Het ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde bijlagen kunnen worden gemaild naar info@cultuurfondsstrijp-s.com of per post worden toegestuurd (Stichting Cultuurfonds Strijp-S, Postbus 360, 5600 AJ Eindhoven).

Kan ik een financiële bijdrage verstrekken aan het Cultuurfonds Strijp-S?
Ja, uw financiële bijdrage is van harte welkom. Meer weten over doneren, mail naar info@cultuurfondsstrijp-s.com.

Wanneer moet ik een aanvraag voor de Adviescommissie indienen als die op de eerstvolgende Adviescommissie besproken wordt?
Uiterlijk 3 weken vóórdat de Adviescommissie bij elkaar komt. De data staan op de website bij Procedure.

Telefoonnummer

E-mailadres *

Bericht *